Bác Lâm mở hàng[IMG]images/smilies/4.gif[/IMG]
''Anh không thể gặp nhau là nói tốt đẹp mà hết gặp nhau lại cho cấp dưới làm tầm bậy'' - Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm.