Bản ghi nhớ cuộc họp của Ngài Phái Viên và Sứ Thần Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á, và Tổng Đốc tỉnh Quảng Nam, tại thành phố Đà Nẵng, vào ngày 13 tháng Ba năm 1850.

Vào giờ khắc sớm sủa sáng nay các quan chức địa phương của Đà Nẵng đã lên Chiến Thuyền Plymouth của Hợp Chúng Quốc để gặp Đại Tá T.R. Gedney, nhằm thông báo cho Đặc Sứ rằng quan Tổng Đốc tỉnh Quảng nam đã đến thành phố, và rằng ông ấy mong muốn được gặp Đặc Sứ trên bờ.

Đặc Sứ đã phúc đáp rằng, cuộc thăm viếng đầu tiên phải là việc của quan Tổng Đốc, bởi ông từ phương xa đến đây để mang một lá thư của Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ gửi Quốc Vương nước An Nam; và, hơn thế nữa, đây là một hành vi của phép lịch sự đối với một người ngoại quốc, và là điều đã từng được thực hiện đối với các nhân viên ngoại giao trong những dịp trước đây tại địa điểm này.

Các quan chức Cochin China nói rằng đúng là thủ tục đã diễn ra như thế trong các thời điểm trước đây, nhưng trong ba năm qua các mệnh lệnh mới đã được ban hành, cấm đoán các quan chức cao cấp của chính phủ được thăm viếng tàu thuyền ngoại quốc.

Sau một cuộc thảo luận kéo dài về điểm này, hiểu được là không có ích lợi nào từ những quan chức không thể có ý kiến riêng của họ được, và không có thẩm quyền quyết định nào dành cho họ, ông đặc sứ, để ngăn chặn việc mất thời giờ hơn nữa, vì mười sáu ngày đã bị trôi qua, quyết định sẽ làm theo lời yêu cầu của họ, và, được tháp tùng bởi Chuẩn Tướng Voorhees, người được mời tham dự buổi tiếp xúc, đã đi tới tòa thị chính, địa điểm tiếp kiến thường lệ.