Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Hịch tướng sĩ

 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  20

  Hịch tướng sĩ

  Nguồn : www.vnthuquan.net
  Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?
  Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào ? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào ? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu ! Cốt Đãi Ngột Lang là người thế nào ? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào ? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt !
  Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.
  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.
  Các ngươi ở lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo; không có ăn thì ta cho cơm. Quan thấp thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?
  Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào ! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ?
  Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc "đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ" làm nguy; nên lấy điều "kiềng canh nóng mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như Bàng Mông, mọi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhaị Như thế chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm, mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không ?
  Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.
  Vì sao vậy ? Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa ?
  Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
  ---
  Chú thích
  Kỷ Tín: tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Khi Lưu Bang bị Hạng Vũ vây ở Huỳnh Dương, Kỷ Tín giả làm Hán Cao Tổ ra hàng, bị Hạng Vũ thiêu chết. Hán Cao Tổ nhờ thế mới thoát được.
  Do Vu: tướng của Sở Chiêu Vương thời Xuân Thu. Theo Tả Truyện, Sở Chiêu Vương bị nước Ngô đánh phải lánh sang phương Đông, một đêm bị cướp vây đánh. Do Vu đã chìa lưng ra đỡ giáo cho vua mình.
  Dự Nhượng: gia thần của Trí Bá thời Chiến Quốc. Trí Bá bị Triệu Tương Tử giết, Dự Nhượng bèn nuốt than cho khác giọng đi, giả làm hành khất, mưu giết Tương Tử để báo thù cho chủ.
  Thân Khoái: quan giữ ao cá của Tề Trang Công thời Xuân Thu. Trang Công bị Thôi Trữ giết, Thân Khoái bèn chết theo chủ.
  Kính Đức: tức Uất Trì Cung đời Đường. Khi Đường Thái Tông (bấy giờ còn là Tần Vương Lý Thế Dân) bị Vương Thế Sung vây, ông đã lấy mình che chở, hộ vệ cho Thái Tông chạy thoát.
  Cảo Khanh: họ Nhan, một bề tôi trung của nhà Đường. Khi An Lộc Sơn nổi loạn, đánh đuổi Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi, ông đã cả gan chưởi mắng An Lộc Sơn và bị cắt lưỡi.
  Vương Công Kiên: tướng tài nhà Tống, giữ Hợp Châu, lãnh đạo quân dân Tống cầm cự với quân Mông Cổ do Mông Kha chỉ huy ở núi Điếu Ngư suốt bốn tháng trời. Mông Kha cuối cùng bị loạn tên chết, quân Mông Cổ đành phải rút lui.
  Điếu Ngư: tên ngọn núi hiểm trở ở Tứ Xuyên, ba mặt nhìn xuống sông. Đời Tống, Dư Giới đắp thành ở đó.
  Mông Kha: tức Mongke, anh của Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt, làm Đại Hãn Mông Cổ từ năm 1251. Mông Kha trực tiếp chỉ huy cuộc viễn chinh sang Trung Quốc và các nước phía Đông. Ông bị tử trận năm 1259 dưới chân thành Điếu Ngư trong cuộc vây hãm đội quân Tống do Vương Công Kiên chỉ huy.
  Cốt Đãi Ngột Lang: tức Uriyangqadai, tướng giỏi của Mông Cổ, con của viên tướng nổi tiếng Subutai. Cốt Đãi Ngột Lang nhận lệnh của Mông Kha, cùng Hốt Tất Liệt đánh chiếm nước Nam Chiếu. Cốt Đãi Ngột Lang cũng là viên tướng chỉ huy đạo quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt lần thứ nhất (1258).
  Xích Tu Tư: chép Xích theo Hoàng Việt Văn Tuyển. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép Cân. Hai chữ gần giống nhau, không biết quyển nào chép nhầm. Hiện nay, chưa có tài liệu nào nói gì về viên tướng này, và việc khôi phục lại tên Mông Cổ từ Hán tự cũng không phải là chuyện đơn giản.
  Nam Chiếu: nước nhỏ nằm ở khoảng giữa tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam ngày nay; thủ đô là Đại Lý, thuộc Vân Nam.
  Hốt Tất Liệt: tức Qubilai, em ruột và là tướng của Mông Kha. Sau khi Mông Kha tử trận ở Điếu Ngư, Hốt Tất Liệt tự xưng làm Đại Hãn ở Khai Bình, khiến xảy ra cuộc nội chiến tranh giành ngôi báu với em ruột là Ariq-Buka. Năm 1264, Ariq-Buka đầu hàng, Hốt Tất Liệt bèn dời đô về Yên Kinh (tức Bắc Kinh ngày nay), xưng Nguyên Thế Tổ, lập nên nhà Nguyên.
  Vân Nam Vương: tức Hugaci hay Thoát Hoan, con ruột Hốt Tất Liệt, được phong làm Vân Nam Vương năm 1267 với nhiệm vụ khống chế các dân tộc thiểu số vùng này cũng như mở rộng biên cương nhà Nguyên về phía Nam. Thoát Hoan là người chỉ huy quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1287-1288.
  Nghìn thây ta bọc trong da ngựa: điển tích lấy từ câu nói của viên tướng khét tiếng Mã Viện đời Hán chép trong Hậu Hán Thư - Đại trượng phu dương tử ư cương trường, dĩ mã cách khỏa thi nhĩ. (Bậc đại trượng phu nên chết ở giữa chiến trường, lấy da ngựa mà bọc thây.)
  Thái thường: tên loại nhạc triều đình dùng trong những buổi tế lễ quan trọng ở tông miếu. Bấy giờ là thời kỳ ngoại giao căng thẳng giữa ta và quân Nguyên, trong những buổi yến tiệc tiếp sứ Nguyên, triều đình nhà Trần nhiều khi phải buộc dùng đến nhạc thái thường để mua vui cho sứ giả. Trần Quốc Tuấn xem đó là một điều nhục nhã.
  Thái ấp: phần đất vua Trần phong cho các vương hầu.
  Đặt mồi lửa dưới đống củi nỏ: từ câu văn trong Hán Thư - phù bão hỏa, thố chi tích tân chi hạ nhi tẩm kỳ thượng, hỏa vị cập nhiên nhân vị chi an. (Ôm mồi lửa, đặt dưới đống củi rồi nằm lên trên, lửa chưa kịp cháy vẫn cho là yên.)
  Kiềng canh nóng mà thổi rau nguội: xuất xứ từ một câu văn trong Sở Từ - trừng ư canh nhi xuy tê hề. (Người bị bỏng vì canh nóng, trong lòng đã e sợ sẵn, dù gặp rau nguội đi nữa, cũng vẫn thổi như thường.)
  Bàng Mông: danh tướng đời nhà Hạ, có tài bắn cung trăm phát trăm trúng.
  Hậu Nghệ: một nhân vật bắn cung giỏi nữa trong thần thoại Trung Quốc.
  Cảo Nhai: nơi trú ngụ của các vua chư hầu khi vào chầu vua Hán ở Trường An.
  Mãi mãi vững bền: nguyên văn chữ Hán là vĩnh vi thanh chiên. Sách Thế Thuyết chép chuyện Vương Tử Kính đêm nằm ngủ thấy bọn trộm vào nhà "sạch sành sanh vét" mọi vật. Ông từ tốn bảo chúng rằng: cái nệm xanh (thanh chiên) này là đồ cũ của nhà ta, các ngươi làm ơn để lại. Tác giả dùng điển tích này để chỉ những của cải được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
  Binh Thư Yếu Lược: tức Binh Gia Diệu Lý Yếu Lược, nay đã thất truyền. Tác phẩm với đầu đề tương tự được lưu truyền hiện nay không phải là văn bản thực thụ, trong đó có vài đoạn chép các trận đánh thời Lê Nguyễn sau này.
  Dẹp yên nghịch tặc: nguyên văn chữ Hán là bình lỗ chi hậu. Các dịch giả Dương Quảng Hàm, Trần Trọng Kim đoán Bình Lỗ là tên đất ở đâu đó vùng Phù Lỗ thuộc tỉnh Vĩnh Phú ngày nay. Ở đây, chúng tôi theo Ngô Tất Tố và Phan Kế Bính dịch thoát là bình định nghịch tặc nói chung.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  2
  Nguồn : www.vnthuquan.net
  Hỡi ơi !
  Súng giặc đất rền,
  Lòng dân trời tỏ.
  Mười năm công vỡ ruộng,
  Xưa ắt còn danh nổi như phao,
  Một trận nghĩa đánh Tây,
  Thân tuy mất tiếng vang như mõ.
  Nhớ linh xưa
  Côi cút làm ăn,
  Riêng lo nghèo khổ,
  Chưa quen cung ngựa đưa tới trường nhung
  Chỉ biết ruộng trâu ở theo làng hộ;
  Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy,
  Tay vốn làm quen;
  Tập khiên, tập mác, tập giáo, tập cờ,
  Mắt chưa từng ngó.
  Tiếng phong hạc phập phồng hơn mười tháng,
  Trông tin quan như nắng hạn trông mưa.
  Mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm,
  Ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.
  Đêm thấy bòng bong che trắng lớp,
  Những muốn ăn gan;
  Ngày xem ống khói chạy đen xì,
  Toan ra cắn cổ.
  Một mối xa thư đồ sộ,
  Há để ai chém rắn đuổi hưu;
  Hai vầng nhật nguyệt chói lòa,
  Đâu dung lũ treo dê bán chó.
  Nào đợi ai đòi ai bắt,
  Phen này xin ra sức đoạn kình.
  Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi,
  Chuyến này dốc ra tay bộ hổ.
  Khá thương thay
  Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ,
  Theo giòng ở lính diễn binh;
  Chẳng qua là dân ấp, dân làng,
  Mến nghĩa làm quân chiêu mộ
  Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn;
  Chín chục trận binh thư, không chờ bài bố.
  Ngoài cật có một manh áo vải,
  Nào đợi mang bao tấu, bao ngòi,
  Trong tay dùng một ngọn tầm vông,
  Chi nài sắm dao tu, nón gỗ.
  Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi,
  Cũng đốt xong nhà dạy đạo kia;
  Gươm đeo dùng một ngọn dao phay,
  Cũng chém đặng đầu quan hai nọ
  Chi nhọc quan Quản gióng trống kỳ trống giục,
  Đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không.
  Mặc kệ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to,
  Xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.
  Kẻ đâm ngang, người chém dọc,
  Làm cho mả tà, mả ái hồn kinh.
  Bọn hè trước, lũ ó sau,
  Trối kệ tàu thiếc, tàu đồng súng nổ.
  Những lăm lòng nghĩa sau dùng
  Đâu biết xác phàm vội bỏ.
  Một chắc sa trường rằng chữ hạnh,
  Nào hay da ngựa bọc thây;
  Trăm năm âm phủ ấy chữ quy,
  Xá đợi gươm hùm treo mộ
  Đoái sông Cần Giuộc,
  Cỏ cây mấy dặm sầu giăng;
  Chẳng phải án cướp, án gian đày tới,
  Mà vi binh đánh giặc cho cam tâm.
  Vốn không giữ thành, giữ lũy bỏ đi,
  Mà hiệu lực theo quân cho đáng số.
  Nhưng nghĩ rằng
  Tấc đấc ngọn rau ơn chúa,
  Tài bồi cho nước nhà ta
  Bát cơm manh áo ở đời,
  Mắc mớ chi ông cha nó ?
  Vì ai khiến quan quân khó nhọc,
  Ăn tuyết nằm sương ?
  Vì ai xui hào lũy tan hoang,
  Xiêu mưa ngà gió ?
  Sống làm chi theo quân tả đạo,
  Quẳng vùa hương, xô bàn độc
  Nghĩ lại thêm buồn;
  Sống làm chi ở lính mả tà,
  Chia rượu ngọt, gặm bánh mì,
  Nghe càng thêm hổ.
  Thà thác mà đặng câu dịch khái,
  Về sau tổ phụ cũng vinh,
  Hơn còn mà chịu chữ đầu Tây,
  ở với man di rất khổ.
  Ôi thôi thôi
  Chùa Lão Ngộ năm canh ưng đóng lạnh,
  Tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm;
  Đồn Tây Dương một khắc đặng rửa hờn,
  Tủi phận bạc trôi theo dòng nước đổ.
  Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ,
  Ngọn đèn khuya leo lét trong lều,
  Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng,
  Con bóng xế vật vờ trước ngõ.
  Ôi !
  Một trận khói tan,
  Nghìn năm tiết rỡ.
  Binh tướng nó hày đóng sông Bến Nghé,
  Còn làm cho bốn phía mây đen.
  Ông cha ta còn ở đất Đồng Nai,
  Ai cứu đặng một phường con đỏ.
  Thác mà trả nước non rồi nợ,
  Danh thơm đồn sáu tỉnh cũng đều khen;
  Thác mà ưng đền miếu để thờ,
  Tiếng hay trải muôn đời ai cũng mộ
  Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc,
  Linh hồn theo giúp cơ binh
  Muôn kiếp nguyện được trả thù kia
  Sống thờ vua, thác cũng thờ vua,
  Lời dụ dạy đã rành rành
  Một chữ ấm đủ đền công đó.
  Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo,
  Thương vì hai chữ thiên dân.
  Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm,
  Cám bởi một câu vương thổ.
  Hỡi ơi !
  Có linh xin hưởng.

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •