Trận đánh giữa nhà Oda và nhà Takeda là trận Nagashino, không phải trận Sekigahara
Nhầm chỗ đấy thật [IMG]images/smilies/10.gif[/IMG]