Chả là em đang học đến vấn đề này muốn tham khảo thêm.
Các cụ cho em xin tài liệt về lịch sử văn minh thế giới, văn minh nông nghiệp, lúa nước, tôn giáo, chữ viết....